Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

21:34
7930 af97 500

mrhenry13:

Lego letter from the 1970’s. Tremendous 

Reposted fromdiner diner vialaennah laennah
wedrujacy
17:36
6007 9a05 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viastraycat straycat
wedrujacy
17:33
wedrujacy
17:32
0440 e77d 500
Reposted fromkrzywda krzywda viasstefania sstefania
wedrujacy
17:29
1466 5c19 500
Reposted fromverronique verronique viaexistential existential
wedrujacy
17:28
5607 7886
Reposted fromBearInTopHat BearInTopHat viastraycat straycat
wedrujacy
17:26
5491 460a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastraycat straycat
wedrujacy
17:25
5182 7cab 500
Reposted frompunisher punisher viatwiggylaw twiggylaw
wedrujacy
17:22
4912 40a8
Reposted fromwentyl wentyl viahasandra hasandra

January 07 2018

wedrujacy
22:13
8535 f516 500
Reposted fromverronique verronique viamendacious mendacious

December 27 2017

wedrujacy
20:26
4880 a4d2 500
Reposted fromkelu kelu viazachlanny zachlanny

December 21 2017

wedrujacy
19:38
2195 a70f
Reposted fromgreensky greensky viaTiffanys Tiffanys

November 30 2017

wedrujacy
21:24
6963 ab74 500

Chiński krzaczek
- gdy pragniesz kogoś tak mocno,
że jednym dniem tęsknoty wypełniasz trzy lata jesieni
Reposted fromEmisja Emisja viashitsuri shitsuri

November 20 2017

wedrujacy
14:11
7642 250b
Reposted fromzciach zciach viagket gket

November 12 2017

wedrujacy
17:43
2160 9b4b 500
Reposted fromteijakool teijakool viaanuszka anuszka
wedrujacy
17:19
- Powiedz mi, miałeś kiedyś wątpliwości dotyczące tego, co robisz, wydawało ci się, że dokonałeś złego wyboru? 
- Częściej miewałem wątpliwości niż pewność - odparłem.
— Haruki Murakami - Sputnik Sweetheart
wedrujacy
17:17
5219 fc5d 500
'Kasai' by Joseph Biwald
Reposted fromvolldost volldost

November 11 2017

wedrujacy
20:23
9083 ee78 500
Reposted fromoll oll viashitsuri shitsuri
wedrujacy
20:21
6583 3571 500
Reposted fromnyaako nyaako viaframbuesa frambuesa
wedrujacy
20:21
6559 00ad 500
Reposted fromnyaako nyaako viaframbuesa frambuesa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl